Umowa na pozostawienie psa w hotelu

Umowa na pozostawienie psa w HOTELU PUPILA

Umowa zawarta w dniu ……………

pomiędzy właścicielem Hotelu dla psów i kotów „ HOTEL PUPILA”

CMS CENTER Sp. z o.o. z siedzibą: 80-180 Kowale ul. Przy Sadzie 10 A , NIP 583-310-24-19

a właścicielem psa …………………………………………………………………………………………..

zamieszkały/a ………………………………………………………………………………………………..

dowód osobisty nr: ………………………………………………………………………………………….

tel ………………………………………. zwanym „ Powierzającym „ zawarto umowę o treści:

& 1

Właściciel lub osoba oddająca w imieniu właściciela /pełnomocnictwo/ oddaje pod opiekę Hotelu psa o imieniu …………….

rasy……………………………………………………………………………………………na okres …………………………………………………………..

Osoba oddająca psa składa oświadczenie , że zwierzę jest:

jego własnością
nie jest jego własnością oraz deklaruje się stosownym pełnomocnictwem od właściciela podczas czynności oddania i zabrania psa.
& 2

Osoba oddająca psa po opiekę Hotelu oświadcza, że zwierzę :

posiada wszystkie szczepienia oraz zabezpieczony został przed kleszczami i pchłami
jest zdrowy i nie potrzebna jest specjalistyczna opieka

Osoba oddająca zostawia na czas pobytu :

książeczkę zdrowia psa
jeśli jest taka konieczność ulubione posłanie i zabawki
karmę na czas pobytu w ilości odpowiedniej do sugerowanego czasu pobytu lub zleca karmienie za dodatkową opłatą
& 3

Koszt pobytu psa w Hotelu został w umówionym okresie ustalony na kwotę ……………. PLN.
Płatność zostanie przekazana w dniu przyjęcia zwierzęcia.

& 4

Zawarta umowa zobowiązuje właściciela do poinformowania:

o aktualnym stanie zdrowia psa
o jego charakterze oraz zachowaniach w stosunku do ludzi i zwierząt /psy, koty/, co pozwoli na uniknięcie konfliktów
o innych istotnych zachowaniach oraz w przypadku psów adoptowanych o zachowaniach niepokojących, które były lub wymagają przeanalizowania bądź korekty
o uwagach i wskazówkach dotyczących psa
Osoba oddająca psa zobowiązuje się również do:

uregulowania płatności w terminie
odebrania psa w umówionym dniu a o wszelkich przesunięciach /wydłużenie lub skrócenie/ poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem
Ustalony termin pobytu może być zmieniony za zgodą obydwu stron umowy.
W przypadku skrócenia pobytu osoba oddająca psa zobowiązana jest to pokrycia pełnej kwoty ustalonej w umowie.
W przypadku wydłużenia pobytu zobowiązana jest do pokrycia kosztów ustalonych z Hotelem.

W sytuacji gdy osoba oddająca psa:

nie przekaże pełnej opłaty uzgodnionej w umowie
nie będzie się kontaktować w sprawie przedłużenia pobytu
nie będzie odpowiadać na telefony lub smsy
adres lub telefon będzie nieaktualny i nie zostanie zaktualizowany
nie dopełni w ciągu tygodnia po upływie terminu odbioru warunków spisanych w umowie
Zastosowanie będzie miał & 5 do niniejszej umowy.

& 5

Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionych w &4 równoznaczne jest z porzuceniem zwierzęcia przez Właściciela i prawne konsekwencje tego zdarzenia będą rozpatrywane na mocy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 roku, która definiuje porzucenie zwierzęcia jako znęcanie się nad nim (art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt. 11) i nakłada na Właściciela karę w postaci pozbawienia lub ograniczenia wolności albo grzywny (art. 35 ust. 1), przy czym sąd może zasądzić przepadek zwierzęcia (art. 35 ust. 3) i dalsze losy zwierzęcia reguluje art. 38 przywoływanej ustawy.

& 6

Hotel Pupuila zobowiązuje się w związku z zawarciem umowy:

do opieki nad psem
dołożenia wszelkich starań mających na celu skrócenie okresu aklimatyzacji w nowym miejscu
zapewnienie odpowiedniej dawki zabawy, stosownej do temperamentu, energetyki psa oraz specyfiki rasy lub charakteru
zapewnienie kontaktów z psami a w przypadku psów lękliwych odpowiednia socjalizacja do warunków pobytu i kontakt z określonymi innymi psami lub kotami, w których towarzystwie dobrze będzie się czuł
żywienie psa zgodnie ze wskazówkami
zadbania o stan psychiczny i fizyczny oraz w razie potrzeby otoczenie pomocą weterynaryjną, o czym niezwłocznie powiadomiona będzie Osoba Oddająca.
& 7

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron

Osoba oddająca psa HOTEL PUPILA