Umowa na pozostawienie kota w hotelu

Umowa na pozostawienie kota w HOTELU PUPILA

Umowa zawarta w dniu ……………

pomiędzy właścicielem Hotelu dla psów i kotów „ HOTEL PUPILA”

CMS CENTER Sp. z o.o. z siedzibą: 80-180 Kowale ul. Przy Sadzie 10 A , NIP 583-310-24-19                   tel. 505441718

a właścicielem kota …………………………………………………………………………………………..

zamieszkały/a ………………………………………………………………………….

seria i nr dow. osob……………………………………………………………………………………………..

tel ………………………………………. zwanym „ Powierzającym „  zawarto umowę o treści:

& 1

Właściciel lub osoba oddająca w imieniu właściciela /pełnomocnictwo/ oddaje pod opiekę Hotelu kota o imieniu …………….

rasy……………………………………………………………………………………………na okres …………………………………………………………..

Osoba oddająca kota składa oświadczenie , że zwierze jest:

 •  jego własnością
 •  nie jest jego własnością oraz deklaruje się stosownym pełnomocnictwem od właściciela podczas czynności oddania i zabrania kota.

& 2

Osoba oddająca kota po opiekę Hotelu oświadcza, że zwierze :

 •  posiada wszystkie szczepienia oraz zabezpieczony został przed kleszczami i pchłami
 •  jest zdrowy i nie potrzebna jest specjalistyczna opieka

Osoba oddająca zostawia na czas pobytu :

 •  książeczkę zdrowia kota
 •  jeśli jest taka konieczność ulubione posłanie i zabawki
 •  karmę na czas pobytu w ilości odpowiedniej do sugerowanego czasu pobytu lub zleca karmienie za dodatkową opłatą

& 3

Koszt pobytu kota w Hotelu został w umówionym okresie ustalony na kwotę ……………. PLN.
Płatność zostanie przekazana w dniu przyjęcia kota.

& 4

Zawarta umowa zobowiązuje właściciela do poinformowania:

 •  o aktualnym stanie zdrowia kota
 •  o jego charakterze oraz zachowaniach w stosunku do ludzi i zwierząt /psy, koty/, co pozwoli na uniknięcie konfliktów
 •  o innych istotnych zachowaniach oraz w przypadku kotów adoptowanych o zachowaniach niepokojących, które były lub wymagają przeanalizowania bądź korekty
 •  o uwagach i wskazówkach dotyczących kota

Osoba oddająca kota zobowiązuje się również do:

 •  uregulowania płatności w terminie
 •  odebrania kota w umówionym dniu a o wszelkich przesunięciach /wydłużenie lub skrócenie/ poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem

Ustalony termin pobytu może być zmieniony za zgodą obydwu stron umowy.
W przypadku skrócenia pobytu osoba oddająca kota zobowiązana jest to pokrycia pełnej kwoty ustalonej w umowie.

& 5

W sytuacji, gdy osoba oddająca kota:

 1. a) nie przekaże pełnej opłaty uzgodnionej w umowie,
 2. b) nie będzie się kontaktować w sprawie przedłużenia pobytu,
 3. c) nie przekaże należności wynikających z przedłużenia pobytu
 4. d) nie będzie odpowiadać na telefony lub smsy
 5. e) adres lub telefon będzie nieaktualny i nie zostanie zaktualizowany,
 6. f) nie dopełni w ciągu tygodnia po upływie terminu odbioru warunków spisanych w umowie, to wystąpienie którejkolwiek z tych okoliczności równoznaczne jest z porzuceniem zwierzęcia przez Właściciela i prawne konsekwencje tego zdarzenia będą rozpatrywane na mocy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 roku, która definiuje porzucenie zwierzęcia jako znęcanie się nad nim (art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt. 11) i nakłada na Właściciela karę w postaci pozbawienia lub ograniczenia wolności albo grzywny (art. 35 ust. 1), przy czym sąd może zasądzić przepadek zwierzęcia (art. 35 ust. 3) i dalsze losy zwierzęcia reguluje art. 38 przywoływanej ustawy.

& 6

Hotel Pupuila zobowiązuje się w związku z zawarciem umowy:

 •  do opieki nad kotem
 • dołożenia wszelkich starań mających na celu skrócenie okresu aklimatyzacji w nowym miejscu
 • zapewnienie odpowiedniej dawki zabawy, stosownej do temperamentu, energetyki kota oraz specyfiki rasy lub charakteru
 • zapewnienie kontaktów z kotami a w przypadku kotów lękliwych odpowiednia socjalizacja do warunków pobytu i kontakt z określonymi innymi kotami, w których towarzystwie kot dobrze się będzie czuł
 • żywienie kota zgodnie ze wskazówkami
 •  zadbania o stan psychiczny i fizyczny oraz w razie potrzeby otoczenie pomocą weterynaryjną,
  o czym niezwłocznie powiadomiona będzie Osoba Oddająca kota

& 7

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron

 

Osoba oddająca kota  Hotel dla kotów w Gdańsku – HOTEL PUPILA