Regulamin

Regulamin Hotelu Pupila dla zwierząt określa warunki korzystania z usług, w tym przyjęcia,
pobytu i opuszczenia przez zwierzę Hotelu Pupila mieszczącego się w Kowalach przy ul. Przy
Sadzie 10A. Dla wspólnego dobra przebywających tam ludzi i zwierząt właściciel (lub inna osoba
przekazująca zwierzę pod opiekę) zobowiązany jest do akceptacji regulaminu, jeśli chce, by jego
zwierzę korzystało z pobytu w hotelu .

1. Hotel Pupila zobowiązuje się otoczyć każde powierzone zwierzę najlepszą możliwą opieką,
dbać o jego zdrowie, bezpieczeństwo i dobry nastrój.

2. Przed pozostawieniem zwierzęcia w hotelu właściciel udziela pracownikowi Hotelu Pupila
prawdziwych informacji, dotyczących pozostawianego zwierzęcia.

3. Do hotelu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (aktualne
szczepienie i odrobaczenie). W przypadku występowania choroby przewlekłej u zwierzęcia należy
powiadomić o tym pracownika hotelu w dniu wykonywania rezerwacji.

4. Hotel Pupila może odmówić przyjęcia zwierzęcia, które zagraża zdrowiu lub bezpieczeństwu
innych, a w szczególności odmówić przyjęcia osobników:

a. agresywnych w stosunku do ludzi lub zwierząt,
b. chorych (w tym zapchlonych) w sposób stwarzający groźbę zarażenia innych zwierząt,
c. w kondycji niebezpiecznej dla własnego życia i zdrowia zwierzęcia,
d. bez ważnych szczepień i zabezpieczeń przeciw pasożytom

5. Hotel Pupila może odmówić przyjęcia zwierzęcia z powodu braku miejsca, a także bez podania przyczyny.

6. Właściciel podpisuje umowę, w której zapewnia, że zwierzę jest zdrowe, określa termin
przebywania zwierzęcia w hotelu raz pozostawia kontakt telefoniczny do siebie.

7. Płatność za pobyt w Hotelu Pupila przyjmuje się w dniu przybycia zwierzęcia do Hotelu.

8. Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę innym zwierzętom lub ludziom odpowiada
właściciel i zobowiązuje się w razie konieczności do pokrycia ewentualnych kosztów.

9. Właściciel zgadza się na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia weterynaryjnego jego
zwierzęcia, jeśli zaistnieje potrzeba jego stosowania.

10. Wszelkie przedmioty, a w szczególnie zabawki, przywiezione ze zwierzęciem mogą ulec
zniszczeniu lub zagubieniu i właściciel nie będzie wnosić pretensji związanych z tego tytułu

11. Hotel nie przyjmuje psów ras uznawanych za agresywne ani psów agresywnych w stosunku do
innych zwierząt oraz ludzi.

12. Przed przyjęciem zwierząt do Hotelu, zapraszamy na wizytę właściciela ze zwierzęciem w
Hotelu, aby zwierzę zapoznało się z nami, jeżeli oczywiście przedtem nie korzystało już z naszych usług

13. Właściciel powinien być świadomy faktu, iż po upłynięciu terminu odbioru zwierzęcia i braku informacji o jego przedłużeniu oraz braku możliwości skontaktowania się z właścicielem przez 7 kolejnych dni, równoznaczne jest z porzuceniem zwierzęcia przez właściciela. Prawne konsekwencje tego zdarzenia będą rozpatrywane na mocy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 roku, która definiuje porzucenie zwierzęcia jako znęcanie się nad nim (art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt. 11) i nakłada na właściciela karę w postaci pozbawienia lub ograniczenia wolności albo grzywny (art. 35 ust. 1), przy czym sąd może zasądzić przepadek zwierzęcia (art. 35 ust. 3) i dalsze losy zwierzęcia reguluje art. 38 przywoływanej ustawy.

14. Pobyt zwierzęcia w Hotelu Pupila może zostać przedłużony:

a. po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez właściciela
b. jedynie za zgodą Hotelu Pupila

15. Za przedłużenie pobytu zwierzęcia w Hotelu Pupila pobierana jest standardowa opłata,
określona w cenniku.

16. Doba hotelowa w Hotelu Pupila rozpoczyna się w momencie przyjazdu i kończy o
tej samej godzinie nastepnego dnia pobytu.

17. Opłatę za przedłużenie pobytu po potwierdzeniu jej wysokości przez Hotel Pupila należy
wnieść nie później niż w dniu opuszczenia przez zwierzę Hotelu Pupila.

18. Właściciel może odebrać swoje zwierzę przed upływem ustalonego terminu pobytu po
uprzednim poinformowaniu Hotelu Pupila.

19. W przypadku skrócenia terminu pobytu wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

20. Zwierzę pozostawione w naszym Hotelu otrzymuje minimum dwa posiłki, lub w zależności od
indywidualnych potrzeb, ustalanych z właścicielem oraz ma zapewniony stały dostęp do wody.

21. Zapewniamy spacery, oraz wybieg na ogrodzonym terenie hotelu.

22. Psy przyjmowane są z własną smyczą, obrożą, kagańcem, mogą posiadać swoje posłanie lub
nawet miski (dwie ostatnie rzeczy nie są wymagane).

23. Właściciel zgadza się na bezpłatne umieszczenie zdjęć lub filmów z udziałem jego zwierzęcia
w materiałach ilustrujących działania Hotelu Pupila, w bazie klientów Hotelu Pupila na jego
stronie www oraz portalach społecznościowych.

24. Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dn.
29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 wyłącznie dla potrzeb
niezbędnych do realizacji czynności, związanych z usługami, które zamówił w Hotelu Pupila.

25. W sprawach, których nie opisuje niniejszy regulamin, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego